Już jest! Nowy eBook ze śniadaniami dostępny w naszym sklepie!

Regulamin serwisu

  1. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – serwis internetowy „dietetycznecudawianki.com”, działający pod adresem https://dietetycznecudawianki.com

Usługodawca – firma „Samanta Kubacka Cudawianki” z adresem siedziby: Ul. Okulickiego 4/34 35-222 Rzeszów, NIP: 5170431902,

Sprzedawca – firma „Samanta Kubacka Cudawianki” z adresem siedziby: Ul. Okulickiego 4/34 35-222 Rzeszów, NIP: 5170431902,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

Wszelkie ceny podane na stronie podane są w walucie polski złoty (PLN) i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przepadku woli zakupu produktu w

serwisie przez Konsumenta będącego zwolnionym z obowiązku zapłaty tego

podatku w swoim kraju macierzystym w którym nie istnieje obowiązek

naliczania podatku VAT przed dokonaniem zakupu w serwisie skontaktuje się

on ze Sprzedawcą (Usługodawcą) drogą mailową, na adres mailowy podany w

niniejszym regulaminie celem prawidłowego naliczenia przez Sprzedawcę

(Usługodawcę) właściwego podatku VAT w kraju zamieszkania konsumenta

lub ustalenie czy Sprzedawca (Usługodawca) jest uprawniony do sprzedaży

swoich produktów w kraju zamieszkania konsumenta.

III. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

połączenie z Internetem,

dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

włączoną obsługę skryptów JavaScript,

włączoną obsługę plików Cookie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

Usuwanie konta:

Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.

Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

Warunki świadczenia usługi Newsletter:

podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

Zakres usługi Newsletter:

powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,

powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

Wypisanie się z usługi Newsletter:

Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.

Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

Formularz kontaktowy

Komentowania wpisów i artykułów

Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

Adresu e-mail

W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„ stanowiących integralną część Regulaminu.

Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

Adres IP

Typ przeglądarki

Rozdzielczość ekranu

Przybliżona lokalizacja

Otwierane podstrony serwisu

Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

Rodzaj systemu operacyjnego

Adres poprzedniej podstrony

Adres strony odsyłającej

Język przeglądarki

Prędkość łącza internetowego

Dostawca usług internetowych

Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

Płeć

Wiek

Zainteresowania

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

Dane zbierane podczas rejestracji:
Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Warunki sprzedaży

Sklep internetowy Dietetyczne Cuda Wianki, dostępny pod adresem internetowym dietetycznecudawianki.com, prowadzony jest przez Samantę Kubacką prowadzącą działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Okulickiego, nr 4, lok. 34, kod pocztowy 35-222. NIP: 5170431902, REGON: 523964931.

Sklep internetowy nie umożliwia zakładania kont dla użytkowników.

W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę dietetycznecudawianki.com oraz przejść do zakładki 'Sklep’, a następnie dodać produkt do koszyka. Kolejnym krokiem jest złożenie zamówienia, które poprzedzone jest wprowadzeniem niezbędnych danych do złożenia zamówienia.

Po opłaceniu zamówienia przez Konsumenta i zaksięgowaniu środków na koncie sklepu internetowego produkt cyfrowy zostanie przesłany drogą mailową na wskazany przez Konsumenta adres e-mail w okresie 48 godzin.

Celem złożenia reklamacji Konsument jest zobowiązany do przesłania takiej informacji drogą mailową na adres kontakt@dietetycznecudawianki.com.

Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi Konsumentowi na przesłaną reklamację w przeciągu 14 dni roboczych.

Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy wraz z otrzymaniem pliku cyfrowego na skrzynkę mailową.

Sprzedawca posiada w swojej ofercie E-booki wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Cena E-booka zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawana jest w złotych i zawiera podatek VAT

Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego bez ograniczeń czasowych z wyłączeniem okresu w serwisie internetowym prowadzone są prace modernizacyjne, serwisowe lub konserwacyjne – o których informacja w przypadku prowadzenia takich prac znajdować się będzie na stronie.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta niezbędne jest zapoznanie się
z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży E-booka będącego przedmiotem Zamówienia. Z uwagi na fakt, że ebook nie jest utrwalony na nośniku materialnym sprzedaż E-booka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany E-book.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
zakupiony E-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny E-booka nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.

W celu złożenie reklamacji niezbędne jest przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w serwisie.

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta składając Zamówienie na E-booka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż E-booka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do E-booków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z E-booka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takich środków ochrony, stosowne informacje zamieszczone są w opisie E-booka.

X. Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XI. Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dietetycznecudawianki.com

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.