Już jest! Nowy eBook z obiadami dostępny w naszym sklepie!

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Serwis – serwis internetowy „dietetycznecudawianki.com”, działający pod adresem https://dietetycznecudawianki.com
 3. Usługodawca – firma „Samanta Kubacka Cudawianki” z adresem siedziby: Ul. Okulickiego 4/34 35-222 Rzeszów, NIP: 5170431902,
 4. Sprzedawca – firma „Samanta Kubacka Cudawianki” z adresem siedziby: Ul. Okulickiego 4/34 35-222 Rzeszów, NIP: 5170431902,
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 7. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 8. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 9. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.
 10. Kontent – publicznie udostępniane przez Usługodawcę treści dodawane przez Klientów za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
 11. Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu (w tym Sklepu internetowego), określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep internetowy Dietetyczne Cuda Wianki, dostępny pod adresem internetowym dietetycznecudawianki.com, prowadzony jest przez Samantę Kubacką prowadzącą działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Okulickiego, nr 4, lok. 34, kod pocztowy 35-222. NIP: 5170431902, REGON: 523964931.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  – adres poczty elektronicznej: kontakt@dietetycznecudawianki.com,
  – formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dietetycznecudawianki.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Usługobiorcą, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail: kontakt@dietetycznecudawianki.com, w języku polskim i angielskim.
 7. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 8. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 9. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 12. Wszelkie ceny podane na stronie podane są w walucie polski złoty (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przepadku woli zakupu produktu w serwisie przez Konsumenta będącego zwolnionym z obowiązku zapłaty tego podatku w swoim kraju macierzystym w którym nie istnieje obowiązek naliczania podatku VAT przed dokonaniem zakupu w serwisie skontaktuje się on ze Sprzedawcą (Usługodawcą) drogą mailową, na adres mailowy podany w niniejszym regulaminie celem prawidłowego naliczenia przez Sprzedawcę (Usługodawcę) właściwego podatku VAT w kraju zamieszkania konsumenta lub ustalenie czy Sprzedawca (Usługodawca) jest uprawniony do sprzedaży swoich produktów w kraju zamieszkania konsumenta.

III. Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  – urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  – połączenie z Internetem,
  – dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  – włączona obsługę skryptów JavaScript,
  – włączona obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  – bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  – bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  – bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  – podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  – podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  – podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 8. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 9. Usługobiorca ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych treści w postaci komentarzy, opinii (Kontent) odnoszących się m.in. do Towaru, przebiegu transakcji bądź zamieszczanych przez Usługodawcę treści. Usługobiorca dodając Kontent oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu Kontentu w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jego dodania.
 10. Kontent powinien być zredagowany w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
 11. Poprzez zamieszczenie Kontentu, Usługobiorca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niego oraz jego publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 13. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 14. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  – Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  – Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie żądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 15. Usuwanie konta:
  – Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  – Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  – Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  – podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  – weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  – wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 6. Zakres usługi Newsletter:
  – powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  – powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  – Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  – Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  – Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  – Formularz kontaktowy
  – Komentowania wpisów i artykułów
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci: Adresu e-mail
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 5. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści, treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały, korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  – Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe, rozsyłania lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 6. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  – korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VII. Postępowanie w przypadku niedozwolonego sposobu korzystania z Serwisu

 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem,Regulaminem lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy, czasowo (do 30 dni) albo trwale, możliwość korzystania z konta lub z innych funkcji Serwisu.
 2. Wybór w zakresie czasowości albo trwałości blokady zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Usługobiorca podczas korzystania z Serwisu. Przy wyborze Usługodawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 3. Jeżeli Usługodawca zna elektroniczne dane kontaktowe Usługobiorcy, doręcza Usługobiorcy decyzję o zastosowaniu blokady. Decyzja zawiera uzasadnienie.
 4. Usługobiorca może odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Usługobiorca uważa decyzję za błędną.
 5. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni i informuje Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia odwołania.
 6. Odblokowanie możliwości korzystania z konta lub innych funkcji Serwisu jest możliwe tylko wtedy, gdy Usługobiorca złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń, które były przyczyną wprowadzenia blokady. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Usługobiorcę, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady jest usunięcie skutków tych naruszeń.
 7. W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia że w związku z Kontentem popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 8. Usługodawca może prowadzić z własnej inicjatywy dobrowolne czynności sprawdzające Kontent.
 9. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy obecność w Serwisie Kontentu, który Usługobiorca uważa za nielegalne treści. Zgłoszenie może zostać przesłane z wykorzystaniem mechanizmu dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dietetycznecudawianki.com. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  – wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Usługobiorca zarzuca, że zgłaszany Kontent jest nielegalny, jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Kontentu, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanej Kontentu, stosownie do jego rodzaju, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail
 10. Usługobiorcy z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie), oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Usługobiorcy, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 11. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Usługobiorcy, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 12. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Kontentu, którego dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni od doręczenia zgłoszenia), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 10.
 13. Usługodawca powiadamia bez zbędnej zwłoki Usługobiorcę o swojej decyzji w odniesieniu do Kontentu, którego dotyczy zgłoszenie. Decyzja Usługodawcy może polegać na usunięciu Kontentu z Serwisu lub pozostawieniu go w Serwisie.
 14. W przypadku usunięcia kontentu przekazanego uprzednio przez Usługobiorcę, zarówno w przypadku usunięcia treści w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, jak również usunięcia treści w wyniku czynności, o których mowa w ust. 8, jeżeli Usługodawca zna elektroniczne dane kontaktowe Usługobiorcy, który przekazał kontent, przedstawia mu jasne i konkretne uzasadnienie jego usunięcia, chyba, że usunięty Kontent jest wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości. Uzasadnienie musi zawierać co najmniej następujące informacje: fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 9 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego, w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Kontentu wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków, jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnego Kontentu, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści, jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności Kontentu z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się Kontentu za niezgodne z tą podstawą, jasne i przyjazne dla Usługobiorcy informacje na temat przysługujących mu możliwości odwołania się od decyzji.
 15. Od każdej decyzji Usługodawcy Usługobiorca może odwołać się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 16. Odwołanie może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@dietetycznecudawianki.com i powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Usługobiorca uważa decyzję za błędną. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni i informuje Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia odwołania.

VIII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„ stanowiących integralną część Regulaminu.
 4. Dane zbierane automatycznie: Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  – Adres IP
  – Typ przeglądarki
  – Rozdzielczość ekranu
  – Przybliżona lokalizacja
  – Otwierane podstrony serwisu
  – Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  – Rodzaj systemu operacyjnego
  – Adres poprzedniej podstrony
  – Adres strony odsyłającej
  – Język przeglądarki
  – Prędkość łącza internetowego
  – Dostawca usług internetowych
  – Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics
  – Płeć
  – Wiek
  – Zainteresowania
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 5. Dane zbierane podczas rejestracji: Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 6. Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera: adres e-mail.

IX. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

X. Warunki sprzedaży

 1. Sklep internetowy może umożliwiać zakładanie kont dla użytkowników.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę dietetycznecudawianki.com oraz przejść do zakładki 'Sklep’, a następnie dodać produkt do koszyka. Kolejnym krokiem jest złożenie zamówienia, które poprzedzone jest wprowadzeniem niezbędnych danych do złożenia zamówienia.
 3. Po opłaceniu zamówienia przez Konsumenta i zaksięgowaniu środków na koncie sklepu internetowego produkt cyfrowy zostanie przesłany drogą mailową na wskazany przez Konsumenta adres e-mail w okresie 48 godzin.
 4. Celem złożenia reklamacji Konsument jest zobowiązany do przesłania takiej informacji drogą mailową na adres kontakt@dietetycznecudawianki.com.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi Konsumentowi na przesłaną reklamację w przeciągu 14 dni roboczych.
 6. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy wraz z otrzymaniem pliku cyfrowego na skrzynkę mailową.
 7. Sprzedawca posiada w swojej ofercie E-booki wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Cena E-booka zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawana jest w złotych i zawiera podatek VAT
 8. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego bez ograniczeń czasowych z wyłączeniem okresu w serwisie internetowym prowadzone są prace modernizacyjne, serwisowe lub konserwacyjne – o których informacja w przypadku prowadzenia takich prac znajdować się będzie na stronie.
 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży E-booka będącego przedmiotem Zamówienia. Z uwagi na fakt, że ebook nie jest utrwalony na nośniku materialnym sprzedaż E-booka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany E-book.
 10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
  – zakupiony E-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  – w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny E-booka nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
  – pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
 11. W celu złożenia reklamacji niezbędne jest przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w serwisie.
 12. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta składając Zamówienie na E-booka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 13. Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż E-booka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 14. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do E-booków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z E-booka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takich środków ochrony, stosowne informacje zamieszczone są w opisie E-booka.

XI. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przed zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
 9. Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
 10. Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dietetycznecudawianki.com
 11. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.